Zaznacz stronę

Regulamin Uszyte CV

Regulamin świadczenia usług w ramach serwisu https://uszyte-cv.pl z dnia 09.10.2017 r.

Pobierz regulamin w formacie PDF

I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Definicje

 1. Regulamin – określa zasady korzystania z usług serwisu https://uszyte-cv.pl, zlokalizowanego w Internecie pod adresem https://uszyte-cv.pl należącego do Usługodawcy, zwanego dalej Serwisem oraz prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców w ramach świadczonych Usług.
 2. Usługodawca – Fiveoclock zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5492357963 oraz REGON 36511274
 3. Uszyte CV – Internetowy serwis dostępny pod adresem https://uszyte-cv.pl, właścicielem Uszyte CV jest firma Fiveoclock
 4. Zamawiający – osoba fizyczna korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę, zwany dalej Usługobiorca oraz zamiennie Zamawiającym.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z serwisu Uszyte CV pod adresem https://uszyte-cv.pl przed złożeniem zamówienia na jedną z usług serwisu.
 6. Usługa – usługi realizowane przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu https://uszyte-cv.pl w oparciu o zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
 7. Umowa – złożone przez Usługobiorcę zamówienie oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Usługobiorcę na warunkach określonych w Regulaminie.
 8. Newsletter – jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników oraz Zamawiających o m.in.: promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach i usługach, poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 9. Wszelkie porady i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu, nie są poradami kierowanymi do indywidualnych odbiorców i nie uwzględniają ich indywidualnej sytuacji, a są jedynie ogólnym zbiorem informacji zebranych i udostępnionych w jednym miejscu w serwisie.

§ 2. Wymogi prawne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem https://uszyte-cv.pl
 2. Każdy Użytkownik oraz Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania się i bezwarunkowej akceptacji postanowień Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Uszyte CV.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia usługi Uszyte CV przez Zamawiającego jest zapoznanie się̨ z niniejszym regulaminem i bezwarunkowa akceptacja jego postanowień́ w trakcie składania zamówienia.
 4. Każdy Zamawiający oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 3. Wymagania techniczne

Aby Zamawiający mógł skorzystać z usług w ramach serwisu Uszyte CV musi spełnić się niezbędne wymagania techniczne:

 1. Zamawiający musi posiadać dostęp do urządzenia z dostępem do sieci internetowej i zainstalowaną przeglądarkę internetową, której konfiguracja umożliwia dostęp do serwisu Uszyte CV pod adresem internetowym https://uszyte-cv.pl. Wyżej wymieniona przeglądarka internetowa musi umożliwiać Zamawiającemu przyjmowanie oraz wykorzystywanie plików cookies.
 2. Zamawiający musi posiadać dostęp do aktywnej elektronicznej skrzynki pocztowej (e-mail).
 3. W celu edycji dokumentów DOC i DOCX dostarczonych w formacie w ramach usług Uszyte CV Zamawiający musi posiadać dostęp do oprogramowania Microsoft Office 97 lub nowszy.
 4. W celu przeglądania dokumentów PDF dostarczonych w formacie w ramach usług Uszyte CV, Zamawiający musi posiadać dostęp do oprogramowania Adobe Acrobat Reader lub inne kompatybilne, służące odczytywaniu plików PDF (Portable Document Format).

§ 4. Treść umowy

Regulamin wraz ze złożonym przez Zamawiającego zleceniem Usługi oraz potwierdzeniem przyjęcia zlecenia do realizacji wystosowanym przez Usługodawcę stanowią treść umowy pomiędzy Usługodawcą a Zamawiającym składającym zlecenie.

II – Korzystanie z usług

§ 5. Charakterystyka usług

 1. Usługodawca świadczy Usługi, które są realizowane wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet (Online). Informacje na temat oferty w zakresie Usług serwisu Uszyte CV, Usługodawca zamieszcza na stronie https://uszyte-cv.pl
 2. Spis poszczególnych usług świadczonych przez Usługodawcę znajduje się w sekcji § 6 Rodzaje usług.
 3. Usługodawca świadczy Usługi przygotowania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz list motywacyjny wyłącznie w języku angielskim.
 4. Przedmiotem Usług świadczonych przez Usługodawcę są wyłącznie dokumenty elektroniczne w formacie MS Word (.docx, doc) oraz Portable Document Format (PDF).
 5. Usługodawca nie świadczy Usług profesjonalnego lub przysięgłego tłumaczenia dokumentów. Dokumenty, które są przedmiotem Usług oferowanych przez Usługodawcę są przygotowywane bezpośrednio w języku angielskim.

§ 6. Definicja doświadczenia zawodowego zamawiającego

 1. „Mniej niż 5 lata doświadczenia zawodowego” – oznacza Zamawiającego, którego łączne doświadczenie zawodowe nie przekracza pięciu lat, po przeliczeniu na miesiące (60 miesięcy) sięgając do siedmiu lat wstecz od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
 2. „Ponad 5 lata doświadczenia zawodowego” – oznacza Zamawiającego, którego łączne doświadczenie zawodowe przekracza pięć lat, po przeliczeniu na miesiące (60 miesięcy).

§ 7. Rodzaje usług

 1. Usługa CV, dotyczy przygotowania profesjonalnego dokumentu aplikacyjnego tj. CV wyłącznie w języku angielskim. W przypadku niestandardowych dokumentów aplikacyjnych narzuconych przez zagranicznych pracodawców, organizacje lub instytucje państwowe czy naukowe Usługodawca może odmówić realizacji Usługi.
 2. Usługa Cover Letter, dotyczy przygotowania profesjonalnego dokumentu aplikacyjnego tj. Listu motywacyjnego wyłącznie w języku angielskim. W przypadku niestandardowych dokumentów aplikacyjnych narzuconych przez zagranicznych pracodawców, organizacje lub instytucje państwowe czy naukowe Usługodawca może odmówić realizacji Usługi.
 3. Usługa Pakiet, dotyczy przygotowania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz Listu motywacyjnego wyłącznie w języku angielskim. W przypadku niestandardowych dokumentów aplikacyjnych narzuconych przez zagranicznych pracodawców, organizacje lub instytucje państwowe czy naukowe Usługodawca może odmówić realizacji Usługi.

§ 8. Czas i forma realizacji

 1. Usługi są świadczone wyłącznie w dni robocze.
 2. Dzień roboczy trwa od godziny 9:00 do godziny 17:00, w dniach od poniedziałku do piątku. Dzień roboczy nie obejmuje sobót, niedziel, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Czas realizacji Usługi rozpoczyna swój bieg, poczynając od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia zamówienia, opłaceniu Usługi przez Zamawiającego i otrzymaniu przez Zamawiającego potwierdzenia płatności oraz otrzymaniu od Zamawiającego wszystkich informacji potrzebnych do zrealizowania Usługi.
 4. Tryb standardowy realizacji Usługi wynosi do 5 dni roboczych
 5. Tryb ekspresowy realizacji Usługi wynosi do 48 godzin.
 6. Czas realizacji Usługi na czas dni innych niż robocze, bieg terminu realizacji ulega zawieszeniu.
 7. W przypadku wybrania realizacji usługi “Pakiet” do czasu realizacji należy doliczyć jeden pełny dzień roboczy.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do przedstawienia, w opisanym 4. i 5. punkcie, projektu dokumentu w ramach zamówionej usługi, do akceptacji w języku angielskim.
 9. Projekt dokumentu przygotowany przez Usługodawcę przesyłany jest drogą mailową na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres email w formacie PDF, w celu weryfikacji oraz akceptacji projektu dokumentu.
 10. Zamawiający ma prawo do zasugerowania wprowadzenia zamian w projekcie dokumentu oraz prawo do jednorazowej zmiany szablonu dokumentu. Zmiany muszą być jasno opisane w jednej wiadomości mailowej będącej odpowiedzią na przesłaną przez Usługodawcę wiadomość mailową z prośbą o akceptację projektu.
 11. Zamawiający otrzyma finalne dokumenty w ramach zamówionej usługi po akceptacji projektu dokumentu. Usługodawca przesyłany dokumenty elektroniczne drogą mailową na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres email w formacie w formacie PDF oraz MS Word (.docx)
 12. Po przesłaniu przez Usługodawcę dokumentu z wprowadzonymi zmianami i zaakceptowaniu Usługi przez Użytkownika, następuje zakończenie realizacji Usługi.
 13. Usługodawca ma prawo nie przyjąć zamówienia ze względu na ilość zleceń. W takim przypadku usługodawca zaproponuje klientowi inny, konkretnie określony termin realizacji lub zwrot wpłaconych środków.
 14. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia oraz wydłużeniu terminu realizacji Zamawiający zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie.
 15. Czas realizacji Usługi może ulec wydłużeniu w przypadku braku potwierdzenia lub akceptacji przez Zamawiającego projektu dokumentu przygotowanego przez Usługodawcę.
 16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie terminu realizacji zamówienia spowodowane podaniem błędnego numeru telefonu lub błędnego adresu mailowego, które powodują brak możliwości kontaktu z Zamawiającym oraz nieuzupełnieniem przez Zamawiającego informacji, które umożliwią Usługodawcy wykonanie Usługi w terminie.

§ 9. Składanie zamówień́

 1. Wszystkie ceny usług, podane na stronie internetowej https://uszyte-cv.pl. świadczonych przez Usługodawcę w ramach serwisu Uszyte CV zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich jako kwoty brutto.
 2. Usługi online mogą być zamawiane 24h na dobę, każdego dnia tygodnia.
 3. Umowa zostaje zawarta w momencie, kiedy zgodnie z podaną na stronie instrukcją, Usługobiorca dokona wpłaty i zostanie ona zaksięgowana na koncie Usługodawcy. Usługobiorca otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie dokonania płatności oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku braku potwierdzenia lub akceptacji przez Użytkownika projektu dokumentu przygotowanego przez Usługodawcę.
 5. Aby dokonać zamówienia danej Usługi, należy wypełnić formularz zlecenia usługi. Do formularza należy dołączyć wskazane na stronie https://uszyte-cv.pl aktualne dokumenty lub wypełnić odpowiednie pole tekstowe. Pola, których wypełnienie jest obowiązkowe są oznaczone odpowiednim symbolem graficznym lub stosownym opisem.
 6. Dokumenty dołączone przez Zamawiającego do formularza powinny spełniać następujące wymagania techniczne:
  • format MS Word, PDF lub txt,
  • wielkość dokumentu do 5 MB,
  • język dokumentów: polski lub angielski,
  • dokumenty elektroniczne sprawdzone programem antywirusowym i możliwe do otwarcia.
 7. Po poprawnym złożeniu przez Zamawiającego zamówienia, otrzyma on automatyczną wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia.
 8. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do odmowy realizacji zamówień nieopłaconych, złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, zamówień, w których podano informacje, których nie można potwierdzić podczas kontaktu telefonicznego lub mailowego oraz zamówień składanych przez Zamawiających, którzy nie przestrzegają zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

§ 10. Wykaz cen Usług

 1. Szczegółowy wykaz cen usługi CV:
  • 129zł dla Zamawiających posiadających mniej niż 5 lata doświadczenia zawodowego.
  • 239zł dla Zamawiających posiadających więcej niż 5 lata doświadczenia zawodowego.
 2. Szczegółowy wykaz cen usługi Cover Letter:
  • 109zł dla Zamawiających posiadających mniej niż 5 lata doświadczenia zawodowego.
  • 179zł dla Zamawiających posiadających więcej niż 5 lata doświadczenia zawodowego.
 3. Szczegółowy wykaz cen usługi Pakiet:
  • 199zł dla Zamawiających posiadających mniej niż 5 lata doświadczenia zawodowego.
  • 379zł dla Zamawiających posiadających więcej niż 5 lata doświadczenia zawodowego.
 4. Dopłata za realizacje Usługi w trybie ekspresowym wynosi 79zł

§ 11. Zawarcie umowy

 1. W celu zawarcia umowy o świadczenie wybranej usługi Zamawiający powinien zapoznać się z ofertą Usługodawcy dostępną na stronie https://uszyte-cv.pl oraz wypełnić stosowny formularz zamówienia dostępny na tej stronie i przesłać go Usługodawcy naciskając odpowiedni przycisk.
 2. W formularzu zamówienia Zamawiający potwierdza wszelkie istotne elementy umowy, w tym dokonuje wyboru usługi z Listy Usług, akceptuje wysokość wynagrodzenia za zamówioną Usługę oraz sposób jego zapłaty, a ponadto składa oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na przestrzeganie jego postanowień jak również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji usługi.
 3. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza zamówienia oraz zatwierdzeniu zlecenia przez Usługodawcę, o czym Zamawiającego jest informowany drogą mailową.
 4. Zamawiający składając zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia stosownego formularza zgodnie z prawdą i stanem faktycznym, co w szczególności oznacza konieczność podania prawdziwych informacji dotyczących doświadczenia zawodowego.
 5. Usługodawca potwierdza zawarcie umowy drogą elektroniczną, przesyłając na adres elektroniczny Zamawiającego e-mail zawierający, m.in.:
  • pełne dane adresowe Usługodawcy,
  • rodzaj zamówionej Usługi i warunki jej wykonania,
  • cenę brutto (obejmującą wszystkie jej składniki, w tym podatki),
  • zasady zapłaty ceny albo potwierdzenie jej zapłaty, przy czym potwierdzenie dokonania płatności Zamawiający otrzyma bezpośrednio od operatora płatności – firmy TPay S.A. lub PayPal.com,
  • w uzasadnionych przypadkach – koszty oraz termin i sposób dostawy,
  • pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni – z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Regulaminie i stosowanych przepisach prawa,
  • miejscu i sposobie składania reklamacji,
  • prawach przysługujących Zamawiającemu.
 6. Usługodawca przystępuje do realizacji świadczeń wynikających z zawartej umowy, niezwłocznie po otrzymaniu płatności od Zamawiającego, zgodnie z czasem i formą realizacji wskazanymi w §7.

§ 12. Formy płatności

 1. Płatności za Usługi, Zamawiający może dokonać na konto bankowe Usługodawcy lub poprzez serwis płatniczy Tpay.com, należący do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, 61-808 Poznań, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, o kapitale zakładowym w wysokości 4.848.500 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 777-30-61-579, REGON 300878437. Tpay.com. udostępnia następujące sposoby płatności: przelew bankowy, e-transfer, płatność kartą kredytową/płatniczą.
 2. Płatności można dokonać również za pośrednictwem serwisu płatniczego PayPal, należącego i obsługiwanego przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu. PayPal udostępnia następujące formy płatności: karty kredytowe i debetowe, przelewy bankowe oraz płatności z salda konta PayPal.
 3. Płatności można dokonać również w postaci wpłaty lub przelewu na rachunek bankowy, aby skorzystać z możliwości, Zamawiający powinien wybrać płatność na rachunek bankowy w trakcie składania zamówienia w Serwisie, a następnie poinformować Usługodawcę drogą e-mailową na adres [email protected]
 4. Opłaty za Usługi Uszyte CV dokonywane są z uwzględnieniem bezpieczeństwa danych osobowych Klientów. Wszystkie transakcje przeprowadzane są za pomocą połącznia szyfrowanego z najwyższym certyfikatem jakości.
 5. Usługodawca nie pobiera dodatkowych opłat za dokonywane transakcje w związku z umową zawartą między Usługodawcą a właścicielem serwisu płatniczego Tpay.com oraz PayPa.com
 6. Warunki realizacji płatności oraz związanej z tym odpowiedzialności serwisu Tpay.com określa regulamin świadczenia usług przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A. dostępny na stronie https://tpay.com/regulaminy
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg i bezpieczeństwo transakcji realizowanych przez serwis Tpay.com oraz PayPal.com
 8. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu Tpay.com, złożone do Usługodawcy, będą przekazywane przez Usługodawcę do rozpatrzenia przez Tpay.com, na warunkach i w terminie określonym w Regulaminie Tpap.com Zgłaszając reklamację dotyczącą przebiegu płatności – Klient zobowiązany jest podać w zgłoszeniu reklamacyjnym przynajmniej: numer płatności, kwotę oraz datę transakcji realizowanej za pośrednictwem Tpay.com
 9. Usługodawca dokumentuje zawarcie umowy oraz otrzymanie płatności od Klienta zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 10. Zamawiający otrzymuje od Usługodawcy fakturę VAT, po uprzednim mailowym przedstawieniu danych do faktury.

§ 13. Odstąpienie od umowy

 1. Zamawiający, będący osobą fizyczną, dokonujący zamówienia Usługi serwisu Uszyte CV w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (będący Konsumentem) może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14. (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę̨ wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia drogą elektroniczną o odstąpieniu od Umowy, przed upływem terminu.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość́, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić́ na adres? Usługodawcy.
 4. Zgodnie z ustawą, prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje zamawiającemu (konsumentowi) jeżelį:
 5. Usługodawca zrealizował w pełni usługę przed złożeniem oświadczenia przez Zamawiającego (Konsumenta)
 6. Usługodawca rozpoczął już świadczenie Usługi na rzecz zamawiającego, o czym zamawiający został poinformowany w wiadomości elektronicznej e-mail potwierdzającego zawarcie Umowy pomiędzy Usługodawcą a Zamawiającym
 7. Świadczona Usługa jest o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanego z jego osobą.
 8. Za moment rozpoczęcia świadczenia Usługi uznaje się:
 9. Telefoniczny lub e-mailowy kontakt z Klientem w przypadku tych Usług, które wymagają kontaktu z Klientem
 10. W przypadku usługi CV, Cover Letter, Pakiet – przyjęcie przez Usługodawcę zlecenia do realizacji. Informacja o przyjęciu zlecenia będzie wysyłana pocztą elektroniczną na adres użyty w trakcie składania zamówienia w serwisie Uszyte CV.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy płatność zrealizowana przez zamawiającego zostanie w ciągu 7 dni zwrócona bezpośrednio na rachunek, z którego dokonano płatności.
 12. Zwrot środków następuje na podstawie przekazanego przez Zamawiającego drogą elektroniczną potwierdzenia dokonania transakcji, które zawiera numer ID płatności w systemie TPay.

§ 14. Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługodawca przyjmuje do rozpatrzenia reklamacje Zamawiających wysłane na jego adres: [email protected]
 2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.
 3. Usługodawca przesyła powiadomienie o rozpatrzeniu reklamacji Zamawiających na jego adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zamówienia.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Usługobiorca może żądać jednego z czterech działań:
  • ponownego wyświadczenia Usługi;
  • usunięcia wady;
  • obniżenia ceny;
  • odstąpienia od Umowy, o ile wada? jest istotna.
 5. Jeśli Zamawiający żąda ponownego wyświadczenia Usługi, Usługodawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że działanie to:
  • byłoby niemożliwe do zrealizowania dla Usługodawcy lub
  • w porównaniu z drugim z możliwych działań wymagałoby nadmiernych kosztów.
 6. W przypadku uwzględniania reklamacji, Usługodawca, w zależności od przedstawionego żądania, wyświadczy ponownie Usługę, usunie wadę lub zwróci należność za reklamowaną Usługę w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. W przypadku wszystkich Usług świadczonych przez Usługodawcę reklamacji nie podlega forma, ani szata graficzna przygotowanych dokumentów, które są wynikiem autorskiego stylu oraz metodologii pracy Usługodawcy.
 8. W przypadku wszystkich Usług świadczonych przez Usługodawcę wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za brak spójności w użytym w słownictwie w stosunku do słownictwa, jakie stosowane jest przez Zamawiającego, ponieważ Usługi realizowane są na zasadzie użycia słownictwa najbardziej stosownego i popularnego dla danej dziedziny. Nadto, wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za rozbieżności treściowe lub błędy wynikające z materiału źródłowego dostarczonego przez Zamawiającego.
 9. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za niezgodności z Umową, będące konsekwencją nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usługi, chyba że nienależyte wykonanie Usługi jest konsekwencją okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

§15. Odpowiedzialność usługodawcy

 1. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Zamawiającego i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Zamawiającego za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku, gdy stanowi to konsekwencję braku możliwości skutecznego świadczenia Usługi z wyłącznej winy Zamawiającego, w szczególności w przypadku niemożności dostarczenia usługi z powodu przepełnionej skrzynki e-mail Zamawiającego.
 3. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Zamawiającego i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Zamawiającego za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, za różnice w formatowaniu w tekście spowodowane odmiennym oprogramowaniem do edycji plików tekstowych używanym przez Zamawiającego i Usługodawcę.
 5. Usługodawca nie ponosi w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie odpowiedzialności w szczególności za:
  • Jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Zamawiającego z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  • Informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Zamawiającego,
  • Utratę przez Zamawiającego danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (siły wyższej) lub też innymi okolicznościami zewnętrznymi i niezależnymi od Usługodawcy w tym w szczególności przez działanie osób trzecich,
  • Szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi winy, w tym w szczególności działanie siły wyższej lub działania bądź zaniechania osób trzecich niezwiązanych z Usługodawcą,
  • Szkody wynikłe z podania przez Zamawiającego nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta,
  • Szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Zamawiającego warunków Regulaminu.

§ 16. Własność intelektualna

 1. Zamawiający nabywa własność plików przekazanych mu w wykonaniu Umowy z chwilą ukończenia realizacji Usługi. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z otrzymanych dokumentów wyłącznie na własne potrzeby.
 2. Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa intelektualne związane z projektem graficznym (układem lub szablonem dokumentów) stworzonych przez Usługodawcę dokumentów przysługują Usługodawcy.
 3. Odsprzedaż, zarobkowe wykorzystywanie lub udostępnianie w sieci Internet dokumentów (lub stworzonych na ich podstawie wzorów) wymaga zgody Usługodawcy.
 4. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek treści udostępnionych w Uszyte CV (https://uszyte-cv.pl) za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku osobistego.

§17. Dostępność Uszyte CV

 1. Usługodawca, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Uszyte CV spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Uszyte CV z infrastrukturą techniczną Użytkownika lub Zamawiającego.
 2. Usługodawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Uszyte CV były na najwyższym poziomie, jednakże Usługodawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Uszyte CV, w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Uszyte CV.

§ 18. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników
 2. Serwisu Uszyte CV na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 3. Dane Użytkowników Serwisu są przechowywane i przetwarzane w sposób uniemożliwiający dostęp przez osoby nieupoważnione, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych w wyżej wymienionej ustawie.
 4. Dane osobowe podane przez Użytkownika Serwisu podczas procesu zamawiania Usługi przetwarzane są przez usługodawcę w celu realizacji zamówienia i weryfikacji płatności.
 5. Użytkownik Serwisu ma prawo wglądu do własnych danych, prawo aktualizacji bądź usunięcia danych oraz inne wynikające z Ustawy.
 6. Po zakończeniu realizacji Usługi, Usługodawca jest upoważniony przesłać Użytkownikowi Serwisu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o zrealizowanej Usłudze. Użytkownik Serwisu jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 7. Użytkownik Serwisu składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych, w celu realizacji zamówienia, do Konsultanta realizującego Zamówienie oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celu realizacji zamówienia Usługi przez Konsultanta realizującego zamówienie, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 19. Newsletter i informacje handlowe

 1. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników i Zamawiających o m.in.: promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach i usługach poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 2. W celu umożliwienia Usługodawcy dostarczania Newslettera, niezbędne jest wyrażenia przez Użytkownika lub Zamawiającego zgody na otrzymywanie Newslettera drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola w formularzu zamówienia usługi lub formularz dołączenia do listy subskrybentów Newslettera.
 3. Usługodawca nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.
 4. Użytkownik w każdej chwili może zmienić adres, na który jest wysyłany Newsletter lub zrezygnować z dalszego jego otrzymywania-przesyłając stosowne oświadczenie na adres [email protected]
 5. Niezależnie od Newslettera, Usługodawca przesyłać może drogą elektroniczną informację handlową osobie, która wyraziła na to zgodę, w szczególności udostępniła swój adres poczty elektronicznej, w celu otrzymywania informacji handlowych od Usługodawcy.
 6. Informacje handlowe zawierać będą informacje o aktualnych ofertach i usługach zarówno Usługodawcy, jak i jego partnerów handlowych.
 7. Zgoda osoby zainteresowanej otrzymywaniem Informacji Handlowej zostanie udzielona przez nią poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie internetowej Serwisu.
 8. Użytkownik, w każdej chwili może zmienić adres, na który wysyłane są informacje handlowe lub zrezygnować z dalszego otrzymywania przesyłając stosowne oświadczenie na adres [email protected]

§ 20. Darmowa ocena CV

 1. Darmowa Ocena CV jest bezpłatną Usługą, polegającą na analizie dokumentów aplikacyjnych otrzymanych od Zamawiających.
 2. W celu umożliwienia Usługodawcy dostarczania darmowej oceny CV, niezbędne:
  • Wypełnienie formularza Darmowej Ocena CV dostępnego na stronie https://uszyte-cv.pl/wzory
  • Potwierdzenie akceptacji przez Zamawiającego postanowień regulaminu serwisu Uszyte CV
  • Dołączenie dokumentu aplikacyjnego przez Zamawiającego w formularz
 3. Czas realizacji usługa Darmowa Ocena CV wynosi do 5 dni roboczych.
 4. Dokumenty dołączone przez Zamawiającego do formularza powinny spełniać następujące wymagania techniczne:
  • format MS Word, PDF lub txt,
  • wielkość dokumentu do 5 MB,
  • język dokumentów: polski lub angielski,
  • dokumenty elektroniczne sprawdzone programem antywirusowym i możliwe do otwarcia.
 5. Usługa Darmowa Ocena CV jest uznana za zrealizowaną po przesłaniu, na adres email wskazany przez Zamawiającego, opracowania zwierającego ocenę CV załączonego w formularzu zamówienia przez Zamawiającego.
 6. Usługodawca, nie ponosi odpowiedzialności, za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usługi.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Usługi Darmowa Ocena CV bez wskazania powodu.

III – Dodatkowe postanowienia

§ 21. Promocje

Usługodawca może prowadzić akcje promocyjne, na warunkach określonych w regulaminie danej promocji. W takim przypadku warunki regulaminu danej promocji stosuje się z pierwszeństwem przed postanowieniami Regulaminu. Warunki świadczenia Usług w ramach różnych promocji nie łącza się ze sobą.

§ 22. Zmiany cen

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach świadczonych Usług. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

§ 23. Kontakt z Uszyte CV

W celu skontaktowania się z Usługodawcą należy wysłać wiadomość na adres elektroniczny: [email protected]

§ 24. Blokowanie wysyłanych wiadomości

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Usługodawca, nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika lub Zamawiającego oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika lub Zamawiającego.

§ 25. Zmiany regulaminu Uszyte CV

 1. Regulamin może zostać zmieniony przez Usługodawcę z zastrzeżeniem, że zaktualizowany regulamin zostanie udostępniony do wglądu Użytkownikom, Zamawiającym oraz odwiedzającym Uszyte CV na, co najmniej 14 dni przed jego wejściem w życie w sposób zapewniający możliwość zapoznania się z nowymi lub zmienionymi postanowieniami.
 2. W przypadku braku akceptacji zmiany postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się drogą elektroniczną z Usługodawcą w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianach w Regulaminie, aby poinformować o braku zgody.
 3. Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 26. Dostępność Regulaminu

Regulamin jest dostępny do wglądu w formie elektronicznej na stronie internetowej https://uszyte-cv.pl/regulamin w formacie PDF umożliwiającym pobranie go na dysk twardy, odczyt oraz wydruk.

§ 27. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę̨ wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Usługodawcą a Zamawiającym, będą̨ rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 5. W przypadku uznania przez właściwy sąd lub organ władzy publicznej właściwy w sprawie, wybranych postanowień Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 6. Regulamin został opublikowany i obowiązuje od dnia: 09.10.2017 r.